logo

TIDNINGEN

FALLUJA - GUERNICA

FALLUJA - GUERNICA
Politiska mord, dödslistor, dödsskvadroner - de drabbade särskilt utvalda personer. Men det stora antalet dödade i Irak dödades genom kollektiva bestraffningar som drabbade främst kvinnor, barn och åldringar. Enligt Internationella Läkare mot Kärnvapenkrig (IPPNW) dödades 55 000 irakiska civila enbart under det första krigsåret 2003. En lång rad irakiska städer drabbades:  Quaim, Tal Afar, Karbalah, Bofraj, Ruwah, Najaf, Samarra, Haditha, Ramadi. 
Men den stad som skulle bli mest omtalad är Falluja. 

Falluja är - eller var - av Malmös storlek. Staden bombades i november 2004 i två stora angrepp under benämningen Phantom Fury, strax efter det amerikanska presidentvalet, då George W Bush blev omvald efter att ha besegrats av Al Gore. Både flyg och artilleri användes. Vid bombningarna användes allehanda massförstörelsevapen - napalm, senapsgas och nervgas. Påståendet att det fanns massförstörelsevapen i Irak var alltså sant - efter invasionen. Varför använde inte Saddam Hussein sina? 

Den 4 april 2004 fick stadsstyrelsen beskedet att staden skulle intas. Den direkta orsaken var att fyra kontraktsanställda säkerhetsmän från Blackwater hade dödats. USA krävde hämnd. Man började anfallet genom att klippa av stadens vatten-och elförsörjning. Massiva bombningar inleddes med tungt artilleri, klusterbomber och flygattacker. Alla män i åldern 15-55 år - dvs i "stridbar ålder" - förbjöds lämna staden. 

60 procent civila offer
5000 av stadens invånare dog, 60 procent av dem var civila. En amerikansk soldat som var med, Ross Caputi, vittnade vid en Irakkonferens i Bryssel 2014 hur kriget mot Falluja gick till. Caputi hade blivit informerad att inga civila fanns kvar i staden varför det inte var några problem att bomba och skjuta. ”Vi blev informerade att de enda som fanns kvar var kombattanter. Men Röda Korset uppgav att det fanns 50000 invånare kvar i stan. Ingen av oss blev informerade om det.”

Av stadens 50 000 byggnader totalförstördes 3000. 26 000 blev delvis förstörda och av stadens 200 moskéer förstördes nära hälften liksom 50 skolor. 7000 bostäder förstördes. Många hade inget hem att återvända till efteråt. Invånarantalet halverades från 300 000 till 150 000. 

Flygplan bombade även sjukhusen. Fallujahs Allmänna Sjukhus togs över av amerikanarna som gjorde det till sjukhus för sina soldater. Stadens egna invånare stängdes ute. Ett annat sjukhus, Nazzals Akutsjukhus bombades sönder helt och hållet. 35 patienter dödades. När en annan medicinsk klinik anfölls dödades 20 läkare och sjuksköterskor när en missil träffade byggnaden. Amerikanska soldater skar halsarna av flyktingar inne i en moské. Kvinnor som öppnade dörrarna till sina hem när amerikanska soldater trängde in, sköts ihjäl. De som försökte hjälpa de många skadade på gator och torg, sköts ner av prickskyttar. Hundar åt på de döda kropparna.

Vidare förstördes 8400 affärer, verkstäder och liknande, två transformatorstationer, tre vattenreningsverk, två järnvägsstationer. Dessutom skadades allvarligt stadens avlopps-och vattenledningssystem, allt enligt Kommissionen för Skadestånd till Fallujahs invånare som presenterade en rapport i mars 2005. USA:s egna uppgifter gör gällande att över hälften av stadens 39 000 hem, dvs drygt 20 000, skadades och ytterligare 10 000 förstördes. 60 procent förblev utan vatten. Fem månader efter attacken hade bara hälften fått tillbaka elen. 

Staden befann sig i princip i blockad. Inga varor fick föras in utan vidare. I frånvaron av fungerande vattenledningar delades ibland ut vattendunkar utanför husen. Vittnen såg amerikanska marinsoldater skjuta söder sådana.

Huvudsyftet med att förstöra Fallujah var att komma åt de 2000 motståndsmän som sades befinna sig i staden. Mot dessa stod 8000 amerikanska soldater och 4000 irakiska regeringssoldater. En järnring lades runt staden så att inga rebeller skulle kunna komma undan eller att vapen skulle kunna föras in till motståndsmännen. Invånare som ville återvända för att se efter sina hus måste scanna av näthinnan, lämna fingeravtryck, få ett ID-kort samt genomgå en noggrann kroppsvisitation.

FN försökte få slut på striderna. Generalsekreteraren Kofi Annan kontaktades. Han gjorde ett försök men ingenting kunde stoppa det amerikanska bombardemanget.

Bevis för vit fosfor
Bevisen för användandet av det av en FN-konvention förbjudna napalm, eller snarare en uppgraderad form av napalm, vit fosfor, kom från stadens egna invånare, från läkare och biståndsarbetare.  Italiensk TV avslöjade för världen att vit fosfor användes, något som Saddam Hussein kritiserades för när han använde de mot kurderna i norra Irak. Vit fosfor dödar urskiljningslöst och sönderbrända lik visades i det italienska reportaget. Pentagon tvingades öppet medge att vit fosfor användes.

USA anklagas även för att ha använt utarmat uran. Det ledde senare till missbildningar hos nyfödda och en dramatisk ökning av cancersjukdomar, hjärntumörer och medfödda hjärtfel. Läkare och föräldrar slog larm. De misstänkte det utarmade uranet som orsak och ville få till stånd internationella undersökningar och att de ansvariga ställdes inför rätta.

En undersökningsgrupp under ledning av den brittiske strålningsexperten Chris Busby reste till Falluja efter anfallet för att undersöka riktigheten av användandet av utarmat uran. En rapport kom 2009 - Cancer and Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah 2005-2009. Elva personer knackade dörr i 711 hushåll i staden och intervjuade 4843 personer om missbildningar, barnadödlighet och cancer.
Författarna redogör noggrant för det vetenskapliga tillvägagångssättet. Utredningen utfördes under mycket svåra förhållanden. I irakisk TV varnades för ”terrorister” som gick runt och knackade dörr och de som deltog i undersökningen hotades med arrestering. 
38-faldig ökning av leukemi

Man fann en ökning av olika cancersjukdomar, bland annat en 38-faldig ökning av leukemi. De fann också att könsfördelningen bland nyfödda hade snedvridits. Det föddes bara 860 pojkar mot 1000 flickor. Det tyder på genetiska skador som dessvärre kan fortplanta sig genom generationerna. I början nekade de krigförande att man använt utarmat uran men Storbritanniens försvarsminister bekräftade i samband med rapporten publicerades 2010 att det använts under kriget. Undersökningen uppmärksammades av brittiska medier och BBC sände en lång intervju med professorerna Malak Hamdan och Chris Busby. Den uppmärksammades även i de brittiska tidningarna The Independent och The Guardian med stort uppslagna artiklar. Men i svenska medier passerade rapporten obemärkt.

Författarna till rapporten har bildat en fond tillsammans med läkare från Falluja och Anbarprovinsen. Den heter ”The Cancer and Birth Defects Foundation” och fondens konto finns i London. Syftet är att ge stöd till drabbade familjer och att forska i orsakerna till den dramatiska ökningen av barnadödlighet, missbildningar och cancersjukdomar i Falluja. Enligt undersökningen så är de effekter som konstaterats värre än de som rapporterades av överlevande från atombombsanfallen mot Hiroshima och Nagasaki 1945. Rapporten finns på IrakSolidaritets hemsida: www.iraksolidaritet.se 

Högsta barnadödligheten
Irak har nu den högsta barnadödligheten i världen och irakiska läkare slog larm redan 2005. De utsattes då för hot av den irakiska regimen. Många drevs på flykt och en del mördades. Storbritanniens försvarsminister Liam Fox bekräftade i parlamentet den 22 juli i år att utarmat uran använts i Irak under invasionen 2003. Användandet av vapen med utarmat uran är den troligaste förklaringen till de alarmerande resultat som redovisas i undersökningen i Falluja. Men de ansvariga för anfallet på Irak har tidigare förnekat att utarmat uran kan ha denna verkan och all forskning om det eventuella sambandet förtigs och motarbetas. De som forskar i frågan har även utsatts för direkta hot. 

Under Iraktribunalen i Istanbul 2005 väckte en film uppmärksamhet. Den visar hur bomber krossar bostadshus och sjukhus. Man får också se hur barn jagas iväg av ockupationssoldaterna. 

”Måtte den visas i alla världens TV-stationer,” skrev författaren Peter Curman som var närvarande vid tribunalen. Dessvärre besannades inte hans förhoppning. 

Vid tribunalen berättade den irakiska kvinnorättsaktivisten Hana Ibrahim om de amerikanska soldaternas metoder i Falluja. 72 kvinnor dödades med skott genom huvudet när amerikanska soldater trängde in i deras hus. 

Det totala antalet dödade Fallujabor kan omöjligt räknas eftersom många dog senare av skador eller brist på mediciner, barn, kvinnor och äldre som förhindrades att lämna staden.  

Den irakiska Röda halvmånen, motsvarigheten till Röda Korset, förhindrades av USA-styrkorna att ta sig in i staden med hjälpförnödenheter. Liken radades upp på gatorna och fördes senare till Fallujahs fotbollsstadion som fick fungera som begravningsplats. Eftersom Iraks ambitiösa vaccinationsprogram slutat fungera spreds smittsamma sjukdomar.

Unicefs verkställande direktör Carol Bellamy kallade dödandet för  ”en samvetslös massaker på oskyldiga… Dödandet av barn är ett brott och ett illdåd.”

Ödeläggelsen av Falluja var så stor att den irakiska marionettregeringen fann det oundvikligt att sända en undersökningskommission till staden för att utvärdera hälsoläget hos befolkningen. Vid en presskonferens i Baghdad på våren 2005 berättade kommissionen att USA använt internationellt förbjudna stridsmedel som senapsgas och napalm. Människokroppar hade smält av de kemiska stridsmedlen eftersom vatten inte hjälper för att släcka. Kommissionen uteslöt inte att USA använt även nukleära medel och varnade därför för långvariga effekter på befolkningen.

Förbigicks av medier
Kommissionens slutsatser presenterades på en presskonferens med många besökande journalister men förbigicks av västerländska medier. Varför? Man kan anta att orsaken var alla uppgifter om amerikanska massförstörelsevapen, vapen som Irak anklagades för att inneha (men som aldrig hittades) och som nu användes av USA självt. Var den järnring USA slog runt staden före och under angreppet också ett sätta att undanhålla information om alla de förbjudna stridsmedel som användes?

Befälhavaren James ”Mad Dog” Mattis har senare blivit anklagad för allvarliga krigsbrott i Irak. Bland annat beordrade han eld mot ett bröllopståg varvid 42 människor dog. Han var också en av författarna bakom en manual om hur USA ska hantera rebellstyrkor. Han var med andra ord en högt ansedd officer och 2017 blev han utnämnd till Donald Trumps försvarsminister. ”Mad dog” var en minister som Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist gärna ville träffa och i maj fick han komma in i Pentagon och diskutera försvarssamarbete med ”Mad dog”. Man slöt ett avtal om fördjupat försvarssamarbete. Avtalet syftade till att Sverige och USA skall öva, militärforska men också kriga tillsammans i nya Afghanistankrig ute i världen. Hultqvist var mycket nöjd med mötet.

Mattis har som ett resultat av det allt närmare militära samarbetet mellan Sverige och USA besökt Sverige. Vid ett besök i Helsingfors i november 2017 kunde man i en stockholmstidning läsa ett uttalande av Mattis i en rubrik: ”Vill bygga motståndet dem med onda avsikter.”

Falluja kom att bli sinnebilden för den amerikanska vandalismen, Iraks Guernica, Hiroshima, Song My, Srebrenica… Men till raden av vandaliserade irakiska städer kan läggas många fler - Tal Afar, Bofraj, Samarra, Ramadi, Quaim, Karbalah, Ruwah, Hadithi.

Teckna en prenumeration här

Peo Österholm

TIDNINGEN

Nytt nummer av FiB/K ute nu!

* Hur mår frihetshjälten Hugo Blanco idag? Möt honom och hans dotter Carmen Blanco - Hans O Sjöström har träffat dem i Uppsala. 

* FiB/K granskar de svenska militärövningarna - 30 döda på 20 år!

* Stor intervju med en av våra nya arbetareförfattare - Daria Bogdanska i Malmö

...och mycket mer!

TIDNINGEN

Nytt nummer av FiB/K ute nu!

Stort unikt tema nummer om NYKOLONIALISMEN

* Europas bortglömda grymheter

* "Kolonialismens logik finns kvar" intervju med Afrosvenskarnas talesperson Kitimbwa Sabuni

* Är Kina den nya koloniherren i Afrika?

Dessutom

* Förläggaren Nils Andersson skriver från Frankrike om Gula västarna

* Försvarsminister Peter Hultqvist - fegare än Vatikanen!

Och mycket mer....

TIDNINGEN

Årets första FiB/K ute nu!

* Fattigdom i Sverige - vår tids största tabu!

* Möt Charlotta von Zweigbergk - författaren till  Fattigfällan

Kan Gula västarna bli verklighet i Sverige? 

* 26-åringen som får president Macron att darra

* Kukokratins fall - satirikern Krantz om Svenska Akademi affären

* Unikt fotoreportage; Slussen-profilerna som var tvungna att lämna sina jobb för att ge plats åt det nya