logo

FÖRENINGEN

Kallelse till årsmöte i FiB/K Stockholm

2018-02-05

Kallelse till årsmöte i  FiB/K Stockholm

Tid: Onsdag 21 februari 2018 kl. 18:30 – c:a 20 :30

Plats: Brännkyrkogatan 96-98.  Ringklocka vid porten. Ring så kommer Någon och öppnar.

Förslag till dagordning

Mötet öppnas
Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare
Fråga om mötets behöriga utlysande. Mötet ska utlysas 2 veckor i förväg.
Fastställande av dagordning inkl. övriga frågor
Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Val av avdelningsstyrelse för verksamhetsåret 2018. (Val av ordförande sker separat)
Val av revisor 
Val av valberedning
Eventuella motioner
Debatt om och val av riktlinjer för avdelningens kommande verksamhet
Val av 11 st. stämmodelegater till FiB/Ks stämma 14/4
Diskussion av planerad verksamhet.
Övriga frågor
Årsmötets högtidliga avslutande.  


Endast de som betalt medlemsavgift för 2018 har rösträtt.

Välkommen!     

Anders Romelsjö, ordförande                

FiB/Kulturfront Stockholmsavdelningen 

FÖRENINGEN

1 maj i Karlskrona

2018-05-01

Aktivister från Folket i Bild och Nej till Nato demonstrerade, sålde Nej till Natos nya tidning och delade ut flygblad på samma tema.

FÖRENINGEN

Destruktionen av Jemen och dess konsekvenser

2018-03-07

Isa Blumi, bitr. professor i historia vid Stockholms Universitet, kommer att ge en presentation (på engelska) i ämnet, enligt ovanstående titel.

Tid:   10 mars kl. 13:00-14:30

Plats: Victor Jara lokalen, Pontonjärgatan 36 B, 112 37
       Stockholm.

Arr.:  Föreningen JemenSolidaritet, Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen