logo

DEBATT

Kommentar till Jan Myrdals Folkmordens verklighet och den fiktiva "Förintelsen"

2017-05-18

Det är inte ovanligt att en diskussion urartar därför att man inte kommer överens vad olika termer betyder. Termen "Förintelseförnekelse", som Jan Myrdal hade använt som rubrik i sin första artikel, har i princip en entydig mening. Den syftar på de teorier som ifrågasätter omfattningen av de nazistiska folkmorden, i synnerhet på judar, under Andra världskriget. I sin replik på mina kommentarer ändrar Jan Myrdal rubriken och använder termen "den fiktiva "Förintelsen"", vilket kan tolkas så att den huvudsakliga invändningen har en semantisk karaktär. 
 
Jag hoppas att Jan Myrdal är medveten om att termen "Förintelsen" används ofta i en bredd mening. Till och med när det stavas med stort F. Efter FNs beslut från 2005 om att den 27 januari högtidlighålla "Förintelsens minnesdag" grundades också termens "Förintelsen" semantiska betydelse. Även om professionella historiker fortfarande diskuterar termens definition, och i olika uppsatser använder den i olika betydelser, så är det klart att den 27 januari hedras minne av alla människooffer orsakade av rasism, antisemitism och alla de former av intolerans som har lett till folkmord. Alltså är det svårt att förstå vad Jan Myrdal menar med "den fiktiva "Förintelsen"". Den enda förklaring som jag kan finna är att med termen "Förintelsen" menar Myrdal judarnas förintelse under Andra världskriget och att denna är enligt honom fiktiv.  

Det är klart att utrotningen av judar under Andra världskriget är en direkt anledning till att Förintelsens minnesdag uppmärksammas. I dödslägret Auschwitz som befriades den 27 januari 1945 mördades 1,1 miljoner människor och nära 1 miljon av dem var judar. 

Man får inte glömma att betydelsen av olika ord förändras med tiden. Troligen måste man också acceptera en sådan förändring när det gäller betydelsen av ordet Förintelsen t.o.m. när det stavas med stort F. Den engelska termen "Holocaust" associeras möjligen starkare med judarnas förintelse under Andra världskriget även om man ofta använder ordet i andra sammanhang. I Israel högtidlighåller man minnet av Förintelsen under en nationell helgdag Yom HaShoah (i april eller maj)  med anslutning till årsdagen av upproret i Warszawas getto i april 1943  (ordet Shoah betyder på hebreiska katastrof). 

När det gäller den svenska termen "Förintelsen" är förändringen av dess semantiska betydelse redan ett faktum som helt enkelt måste accepteras. Den breda tolkningen  är naturlig och brukar vara i samklang med innehållet av årliga minnesceremonier. 

============================================================

Det återstår Myrdals term "den fiktiva "Förintelsen"" som helt klart ej enbart är ett semantiskt problem. Jan Myrdal försäkrar att "Något förnekande eller någon degradering av det folkmordet har från vår sida aldrig förekommit."  Men direkt efter följer en förklaring:

"Vad vi sagt är att detta massmord varken var det enda eller det största under Andra världskriget och än mindre i historien. Ordvalet "förintelsen" är alltså felaktigt och används för dunkla politiska syften."

Dessa två meningar handlar om två allvarliga historieförvanskningar.

För det första var just "detta massmord" unikt även om det inte var det enda. Jan Myrdal skriver att han vill undvika "skadlig sifferexercis" trots att han påstår att mordet på judarna inte var det största under Andra världskriget och än mindre i historien. Det är sant att Andra världskriget resulterade i 70 miljoner döda. Det fanns dock inte någon annan etnisk grupp än judarna som skulle planenligt, konsekvent och fullständigt utrotas av en stat enligt juridiskt definierade rasistiska kriterier. År 1935 antog den tyska riksdagen Nürnberglagarna och definierade därmed begreppet jude. På det sättet kunde den härskande Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet börja driva en officiell antisemitisk politisk linje vars syfte var att separera judar från resten av det tyska samhället. Även om Hitlers antisemitism var tydligt artikulerad långt tidigare i hans ökända bok "Mein Kampf", kristalliserades nazisternas politik i och med utbrottet av Andra världskriget. "Den slutgiltiga lösningen av judefrågan" som rent tekniskt började 1942 (egentligen redan 1941) var en statligt planerad, systematisk, industriell utrotning av alla judar i alla erövrade eller allierade länder. Aldrig i historien 
har en stat satsat ofattbart stora resurser för att planlägga och genomföra utrotning av en hel etnisk grupp. Aldrig i historien hade man skapat en hel industri som  snabbt och effektivt skulle döda människor, ta från deras lik allt som kunde återanvändas och slutligen radera alla spår genom att förvandla deras kroppar till aska. 

Men det unika med judeförföljelser var inte bara den industriella utrotningen med planen på en "slutlig lösning". Det unika var också den avhumaniseringsprocess av en hel etnisk grupp som ledde till att de flesta andra människor betraktade judarnas öden i bästa fall med likgiltighet. Ofta fick tyskarna också hjälp från lokalbefolkningen för att genomföra sina planer. En jude kunde mycket sällan räkna med omgivningens hjälp. Den traditionella antisemitismen i kombination med mycket skicklig avhumaniseringspropaganda från nazisternas sida ledde till att judarna förvandlades till icke-människor. Som tur fanns det också modiga människor som hjälpte judarna, men antalet förlorade liv vittnar om både deras litet antal och om deras stora mod.

========================================================

Tyskarna dödade många andra människor - romer, homosexuella, kommunister och människor med funktionshinder. Man räknar att drygt 6 miljoner ryska soldater hamnade till tyska fångläger och drygt 3 miljoner dog av svält och sjukdomar. En del dog i massavrättningar då tyskarna använde ryssar när de testade olika metoder innan massutrotning av judar började i full skala. Allt detta var också oförlåtliga brott. Jan Myrdal har dock rätt att  "sifferexercis" kan vara "skadlig". 
Det är mycket viktigt att förstå det unika med judarnas förintelse. Myrdals formulering "att detta massmord varken var det enda eller det största under Andra världskriget och än mindre i historien" strider mot påståendet att "någon degradering av det folkmordet har från vår sida aldrig förekommit". Helt klart är det en degradering då Jan Myrdal inte vill se det unika i judarnas utrotning. 

===========================================================

I andra meningen säger Myrdal att "Ordvalet "förintelsen" är alltså felaktigt och används för dunkla politiska syften." Ordet stavas här med liten bokstav, men oberoende av stavningen kan påståendet betraktas endast som en ganska vanlig konspirationsteori som anknyter till Robert Faurisson och flera andra Förintelseförnekare. Myrdal förklarar vad dessa "dunkla politiska syften" 
innebär: 

"Det används som legitimation för staten Israels grundande, fördrivande av Palestinas folk och den ännu pågående stölden av dess jord."

Påståendet är en historisk förfalskning. Staten Israel grundades 1948 enligt FNs beslut från 1947, men tanken på återskapande av en judisk stat i Palestina föddes under slutet av 1800-talet efter pogromerna i Ryssland (efter 1881). I år är det 100-årsdagen av  Balfourdeklarationen från den 2 november 1917 om upprättandet av ett judiskt hemland i Palestina efter det ottomanska imperiets fall som resultat av Första världskriget. Denna deklaration bekräftades senare vid olika internationella möten, i synnerhet vid San Remokonferensen i april 1920 då Storbritannien gjordes ansvarigt för skapandet av en judisk stat i Palestina. Som förberedelse till detta delades Palestinas område i två delar redan 1921. Större delen av området tilldelades en blivande arabisk stat och kallades då Transjordanien (idag Jordanien). Resten av Palestinas område (c:a 20%) skulle ge plats åt en judisk stat. Den ökande judiska befolkningen och nya arbetstillfällen lockade också en stor ökning av den arabiska befolkningen i den återstående delen av Palestina. 

Inställningen till den judiska invandringen förändrades med tiden och nazisternas maktövertagande i Tyskland hade en stor betydelse för de arabiska nationalistiska partier som tog överhanden. Ledaren för det största partiet Haj Amin el-Husseini 
var inte bara politisk och religiös ledare utan också SS-medlem och samarbetade nära med nazisterna (i december 1941 utnämndes han till SS-Gruppenführer).  

===============================================================

Jan Myrdal har sin egen teori om "projektet Israel" och anser att Israel skapades efter Andra världskriget bl.a. beroende på den polska antisemitismen:

"Bakgrunden till  det koloniala projektet Israel - som det skamliga stormaktsspelet, den virulenta nationalistiska polska antisemitism som vägrade låta judar (som då fanns i läger för "displaced persons") återvända - är nog mindre känt för den unga generationen i dag."

Jag hoppas verkligen att denna märkliga teori inte är känd för "den unga generationen i dag". Den är falsk! 

I Polen bodde c:a 3,5 miljoner judar före Andra världskriget. Majoriteten av polska judar som överlevde kriget - c:a 350 000 - fanns under kriget i Sovjetunionen. De flesta återvände till Polen efter krigets slut. Ungefär 1% av Polens judiska befolkning överlevde under tysk ockupation. En liten procent överlevde kriget i Västeuropa som fångar eller som tvångsarbetare. Många judar helt frivilligt ville snarare åka till Palestina eller andra länder än återkomma till den stora judiska begravningsplatsen i Polen. De fick DP-status ("displaced persons") och väntade i olika "DP-läger" i Tyskland, Frankrike, Italien eller Österrike. Kort efter kriget inträffade flera pogromer av judar på olika ställen i Polen. Officiellt ville inte den polska ledningen tillåta judisk utvandring, men inofficiellt hjälpte myndigheterna vid utresa, huvudsakligen till Palestina. Naturligtvis hamnade många till "DP-läger" ofta på Cypern. Man räknar att c:a 200 000 judar valde att emigrera från Polen direkt efter krigets slut. Menar Myrdal att de skulle stanna i Polen och därmed förhindra "det koloniala projektet Israel"?  Detta är också en falsk historieskrivning. Först och främst därför att antalet polska judar som överlevde kriget förändrade inte Palestinas demografi i någon väsentlig grad (många utvandrade till andra länder bl.a. till Sverige, en del stannade i Polen). Israels demografi förändrades mycket kraftigare då arabländerna utvisade nära 900 000 judar från sina 
gränser - många fler än antalet araber som flydde då angränsande arabländerna startade kriget mot Israel 1948. 

===================================================================

Genom att ifrågasätta judarnas förintelsens unika karaktär ("den fiktiva "Förintelsen") och genom att ifrågasätta Israels rätt att existera ("det koloniala projektet Israel") gör sig Myrdal skyldig till två påståenden som enligt flera officiella dokument (EU, UK och flera andra statliga organisationer) anses ha antisemitisk karaktär (se http://www.antisem.eu/projects/eumc-working-definition-of-antisemitism/). 

Juliusz Brzezinski

DEBATT

Myrdal: Hög tid att skriva klartext

Jan Myrdal

2017-10-13

Efter 2017 års bokmässa i Göteborg och det oartikulerade hojtandet om fascism från det som just nu kallar sig vänster i Sverige som i andra liknande stater blir det nödvändigt skriva tydligt.

Den handfull som i Göteborg marscherade med sköldar och fanor som nordisk motståndsrörelse var politiskt ingen intressant grupp. Den var heller ingen verklig social fara som kriminella och samhällshotande MC-gäng eller verkliga förortsklaner är. Sköldbärarna i Göteborg var realpolitiskt mer betydelselösa än ens lindholmarna på sin tid. Det skriver Jan Myrdal.

DEBATT

Gillar Hultqvist kärnvapen på svenskt territorium?

Torbjörn Wikland

2017-10-10

Jag har med stort intresse läst vad USA:s försvarsminister James Mattis skrev till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist den 25 augusti. Nato, säger han, kommer inte att förnya ”Enhanced Opportunities Program” (EOP) för Sveriges del om Sverige slutgiltigt skriver under (ratificerar) FN-konventionen om kärnvapenförbud. EOP kallas i etablerade media också för guldkortet till Nato. Det är en slags klapp på axeln till stater som är väldigt lojala mot Nato och därför bl.a. tillåter Sverige att sitta med vid olika förhandlingsmöten inom Nato. Det skriver Torbjörn Wikland.

DEBATT

Mörkläggningen i Göteborg

Stefan Lindgren

2017-10-02

500 anhängare av Nordiska motstståndsrörelsen tycks ha fått hela det etablerade Sverige att go bananas och kräva att den grundlagsstadgade demonstrationsrätten avskaffas.

Det som utspelats i Göteborg i helgen och det som allmänheten matats med i ett år har ju ingen relevans för människors verkliga problem utan fungerar som en massiv mörkläggning. Det skriver Stefan Lindgren.

DEBATT

Katalonien i historiens vägskäl

Erik Persson

2017-10-02

Utanför hus nummer 180 på gatan Carrer Casp, bara några kvarter från Gaudís kyrka Sagrada Família, har tusentals Barcelonabor plötsligt samlats. Med sina kroppar blockerar de vägen fullständigt. Inne i byggnaden har ledningen för de katalanska vänsterseparatisterna Candidatura d’Unitat Popular stängt in sig. Den spanska militärpolisiära styrkan Guardia Civil, beväpnade och iförda rånarluvor, är nämligen här för att göra en husrannsakan och sannolikt gripanden.

Det är den tjugonde september tjugohundrasjutton.