logo

TIDNINGEN

Rätt & Rådligt: Värna föreningsfriheten

Foto Øyvind Holmstad/Wikimedia Commons

2018-04-04

Efter attentatet på Drottninggatan presenterade regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna den 7 juni 2017 en överenskommelse kring åtgärder mot terrorism. Där ingick utredningen, Utredning Ds 2017:62 - Deltagande i och samröre med terrorismorganisation, vars förslag om straff för deltagande och samröre presenterades i december 2017, och nu ligger ute på remiss till 9 mars 2018. 

Efter attentatet mot World Trade Center och som ett omedelbart resultat av EU:s terrorismrambeslut tillkom terroristbrottslagen (2003:148). EU krävde att medlemsländerna också införde straff för deltagande i sammanslutningar som inrättats med avsikt att begå terroristbrottslighet. Regeringen ansåg dock att det inte förelåg behov av ett utvidgat straffansvar på den punkten eftersom svensk rätt genom bestämmelserna om medverkan, försök, förberedelse och stämpling till samt underlåtenhet att avslöja brott i flera fall straffbelägger handlingar på ett tidigare stadium än vad rambeslutet kräver. 

Detta är den traditionella svenska lagstiftningsmetoden; att inte förbjuda några organisationer utan istället knyta strafflagstiftningen till brottsliga handlingar. Denna linje har Sverige hävdat även flera gånger tidigare gentemot europeiska initiativ som rört bl.a. rasistiska organisationer, Mc-gäng och grov organiserad brottslighet. 

Efter terroristbrottslagen har en mängd ny terroristlagstiftning tillkommit. Utredningen väver nu in sina förslag i följande: Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering, och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet och Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. 

Samtidigt är även andra förslag till ny paragrafer aktuella: Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism kom med sitt slutbetänkande i september 2017, SOU 2017:72. Terroristbrottsutredningen som bl.a. ska föreslå sätt att samla lagstiftningen i ett regelverk ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2019. Uppdrag om att utreda polisens tillgång till underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Att straffbelägga deltagande i samt samröre med terrorismorganisation skulle troligen medföra att det straffbara området utvidgas och ”är en för svenska förhållanden ny och oprövad typ av kriminalisering” (sid. 81). Vad som skulle vara vinsten med denna lagändring, bortsett från att slippa fortsätta få sedvanliga påpekanden från EU, är oklart. Möjligen skulle det bli lättare att straffa så kallade IS-resenärer. Åklagaren skulle inte behöva bevisa avsikt att delta i IS terrorverksamhet. Utan bara behöva bevisa avsikt att ha delta i vilken IS-verksamhet som helst, t.ex. humanitär som innebär utdelning av livsmedel och medicin till behövande. 

Trots de många paragraferna har vi haft få domstolsprövningar och få terrorister har blivit dömda. Vad som behövs för att effektivare kunna bekämpa sådan grov brottslighet är i vart fall inte de nya paragrafer som utredningen föreslår. 

Vi ska inte behöva vara så rädda för terrorn att vi ger upp våra rättsliga garantier och istället nöjer oss med försäkringar i lagarnas förarbeten om att lagstiftningen inte kommer att missbrukas. 

Värna föreningsfriheten!  


 

Teckna prenumeration på FiB/K här

Per Boström

TIDNINGEN

FiB/Kulturfront nr 11 -2018

Missa inte FiB/Kulturfronts nya nummer!

* 48 miljoner i presstöd till en enda tidning - kan det vara rätt? Vem fick mest i media? Stor     genomgång

* Afrikas pouläraste ledare - Kwame Nkrumah, Ghanas landsfader. Vi har besökt Ghana!

* Rapport  från Elitfabriken - Handelshögsskolan i Stockholm. Ex-studenten och FiB/K     medlemmen Torbjörn Wikland skriver. 

* Bergman-året - ett förlorat år! Här är de Bergman-befriade filmskaparna.

* Satirikern Carl Krantz i högform

* Hur bra är den Augustnominerade Vilhelm Moberg-boken? Ulf Nilsson, ledamot i Moberg-       sällskapet sätter betyg

TIDNINGEN

Folket i Bild/Kulturfront nr 10 2018

Missa inte FiB/Kulturfronts nya nummer!

* Segra eller dö! När SD inspireras av forna tider

* Jan Myrdal om kvinnan som blev hans stora förebild - norska Nic Waal

* Premiärminister Modi åker på PR-turne till Sverige - men hemma i Indien grips hans kritiker

* Hur mycket är dina proggprylar värda idag?

* Hilma af Klint - hon ville måla meningen med livet! 

TIDNINGEN

Folket i Bild/Kulturfront nr 9 2018

Missa inte höstens första nummer!

* Lütfi Özkök - svensk-turkisk porträttfotograf som blev världsberömd och fick de skyggaste författare och poeter att ställa sig framför kameran. Till och med Samuel Beckett!

* Tattoos - idag en miljardindustri! 

* "Jag avundas inte dagens 16-åringar!" Jan Myrdal 

* Margot Wallström om den kritiska siutationen i Gaza"

* Efter Genua - Vilka svenska broar kan rasa?

* Rapport från flyktinglägren på Lesbos!

* Och så bästa bästa serien Eviggeten av Carl Krantz. 

TIDNINGEN

Folket i Bild/ Kulturfront nr 8 2018

Idag är det utgivning av årets åttonde nummer av Folket i Bild/Kulturfront! 

I detta nummer får vi följa Lars Drakes tid vid rodret på Ship to Gaza. Vi får vi stifta bekantskap med kulturpersonligheter som Ester Blenda Nordström genom Augustpristagaren Fatima Bremmer och konstnären Birgit Ståhl-Nyberg genom sonen Mikael Nyberg. Den i valrörelsen undanskymda pensionsfrågan lyfts fram och broschyren Om kris eller krig kommer skärskådas.